Μπαταρίες BOSCH SILVER κλειστού τύπου
100% Χωρίς ανάγκη συντήρησης
30% Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
30% Περισσότερη ενέργεια εκκίνησης